Gemeente Gemeente Kaprijke

Adviesraad leefomgeving

De adviesraad leefomgeving is een nieuwe adviesraad die de bevoegdheden van de verkeerscommissie en de milieuraad combineert. Deze bevoegdheden worden nog verder uitgebreid met alle zaken van ruimtelijke aard, met uitzondering van ruimtelijke ordening, dat een exclusieve bevoegdheid van de gecoro blijft. Concreet zal deze adviesraad zaken behandelen die over de volgende domeinen gaan:

  • Mobiliteit
  • Milieu
  • Openbare werken/Infrastructuurwerken
  • Openbaar domein
  • Landbouw

Zo zal de raad advies kunnen uitbrengen aan het college over de infrastructuurprojecten die in de pijpleiding zitten. Ook dossiers inzake milieu zullen uitgebreid ter sprake komen. Daarnaast zullen alle zaken van mobiliteit en verkeersveiligheid eveneens een belangrijke plaats krijgen in het orgaan. De raad krijgt tot slot een zeer uitgebreide bevoegdheid op vlak van openbaar domein. Naast het uitbrengen van een advies op aangeven van het college, staat het de adviesraad vrij om ook op eigen initiatief een advies uit te brengen aan het college, dat hierover een beslissing dient te nemen.

Samenstelling