Gemeente Gemeente Kaprijke

Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Wat

Begrip grafconcessie:

Op de begraafplaatsen van de gemeente kunnen grafconcessies toegekend worden. Deze hebben betrekking op ofwel een grondperceel, ofwel op een nis in het columbarium.

Gratis grond - geconcedeerde grond:

 • Een graf waarvoor geen concessie werd aangevraagd is steeds individueel en de wettelijke termijn tijdens dewelke het graf niet opnieuw mag ingenomen worden voor een nieuwe begraving is 10 jaar. Hieruit volgt dat in een niet-geconcedeerd graf slechts één persoon begraven kan worden. De familieleden ondertekenen een verklaring voor kennisname.
 • In een geconcedeerd graf kunnen meerdere personen begraven worden.

Begunstigden:

Behalve ingeval de begunstigden lid zijn van één of meerdere religieuze gemeenschappen, worden de begunstigden nominatief vermeld op de concessieaanvragen.

Locatie:

De locatie van teraardebestelling of bijzetting wordt bepaald in volgorde van datum van teraardebestelling en bijzetting en dit met een tussenruimte van 30 cm voor de nieuwe graven. Bij het toestaan van een grafconcessie door het schepencollege waarbij de aanvrager(s) nog in leven is/zijn, zal de locatie niet onmiddellijk worden aangeduid. Zij wordt toegekend op het moment van de begraving.

Concessie 'in leven':

Concessies kunnen toegestaan worden vóór een overlijden.

Maximum bezetting per concessie:

Concessies worden verleend voor maximum twee personen:

 • ofwel twee kisten
 • ofwel één kist met één urn
 • ofwel twee urnen

 Zie ook huishoudelijk reglement.

Voorwaarden

Een concessie kan dienen voor:

 • de aanvrager
 • zijn echtgenoot
 • zijn bloed- of aanverwanten
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

 • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.
 • Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Hoe aanvragen

Het aanvraagformulier voor concessies kan u verkrijgen via de begrafenisondernemer. Een factuur zal worden toegestuurd voor de gevraagde concessie. Na betaling wordt de concessie, verleend door het schepencollege, opgestuurd aan de aanvrager / concessiehouder.

Vul het aanvraagformulier online in

Bevoegdheid:

De concessies worden toegekend en hernieuwd door het schepencollege.

Gebruiksrecht:

Door het verlenen van een concessie gaat het gemeentebestuur geen verhuur- of verkoopovereenkomst aan. Concessies zijn niet overdraagbaar.

Concessietermijn:

Nieuwe concessies voor begraving kist in volle grond, begraving in een urnenveld, bijzetting in een columbarium worden toegekend voor een duur van 20 jaar of 50 jaar.

Eeuwigdurende grafconcessies:

Deze concessies werden eerder bij wet omgezet naar 50-jarige grafconcessies. Op verzoek worden zij kosteloos hernieuwd.

Aanvangsdatum concessie:

De tijdsduur van een nieuwe concessie vangt aan op de datum waarop de concessie werd toegestaan door het schepencollege.

Wanneer tijdens de periode van de lopende concessie een hernieuwing wordt aangevraagd naar aanleiding van een bijzetting, dan gaat deze hernieuwing in op de datum van de bijzetting.

Wanneer net vóór de vervaldag een hernieuwing wordt aangevraagd, dan gaat de hernieuwing in de eerstvolgende dag na de vervaldag.

Wanneer uitzonderlijk een hernieuwing wordt toegestaan na de vervaldag om retroactieve rechtzettingen mogelijk te maken, dan zal elke hernieuwing aansluiten op de vorige hernieuwing of de laatste vervaldag.

Behoud van een concessie:

De concessies worden voor ten hoogste 50 jaar verleend.

Op aanvraag worden opeenvolgende hernieuwingen toegestaan voor de bepaalde tijd verstreken is.

Hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de aanvraag, de concessie verwaarloosd is.

Verlengen gebeurt aan dezelfde termijn als de oorspronkelijke, of  met een kortere termijn van vijf of tien jaar. Concessie met graven die nog moeten geregulariseerd worden, kunnen niet genieten van de korte termijn van vijf of tien jaar.

Minstens één jaar vóór het verstrijken van de concessie of van de hernieuwing ervan, maakt de burgemeester of zijn gemachtigde een bericht op waarbij eraan herinnerd wordt, dat een aanvraag om hernieuwing bij hem moet toekomen. Dit bericht wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als er geen aanvraag voor de hernieuwing is gedaan, vervalt de concessie.

Indien erom verzocht wordt vóór het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe termijn een aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de concessie.

Als er geen hernieuwing wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de concessie en het verstrijken  van de periode waarvoor deze werd verleend, blijft het graf bestaan gedurende een termijn van 10 jaar die begint te lopen op de  datum van het overlijden, indien dit overlijden zich minder dan 10 jaar vóór het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan.

Behoud van een vervallen concessie:

Wanneer men heeft nagelaten om, gedurende een bepaalde periode, de administratie met betrekking tot de hernieuwing van de concessies uit te voeren, is het noodzakelijk retroactief de nodige rechtzettingen te doen. Elke hernieuwing sluit aan op de vorige vervaldag.

Zie ook huishoudelijk reglement.

Kostprijs

De gemeenteraad stelt de retributie voor concessies op de begraafplaatsen vast.

Zie ook retributiereglement.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Meer info

In principe hoeft u geen afspraak te maken voor de aanvraag van een grafconcessie. Indien u toch extra ondersteuning wenst, neem dan contact met ons op.

Maak per mail of telefonisch (09 323 90 10) een afspraak voor een grafconcessie