Gemeente Gemeente Kaprijke

Burgerbudget

Wat

Gemeentebestuur Kaprijke wil haar inwoners een mogelijkheid bieden om samen aan de gemeente te bouwen via een partnerschap tussen beleid en burger. Daarom werd in de meerjarenplanning 2020 - 2025 opgenomen dat er jaarlijks een burgerbudget ter beschikking wordt gesteld voor de realisatie van waardevolle initiatieven van burgers. Het doel is om jaarlijks één of meerdere projecten te realiseren via het burgerbudget, naar gelang het budget.

Met het burgerbudget wordt het zelfinitiatief van de inwoners gestimuleerd om de uitdagingen in de straat / buurt / wijk / gemeente te helpen aanpakken en verbinding van de gemeenschap versterkt door iets in de buurt te realiseren.

Voor wie?

Iedereen kan een aanvraag indienen mits:

 • zij inwoner zijn van de gemeente Kaprijke;
 • kinderen en jongeren vertegenwoordigd zijn door een meerderjarige. De meerderjarige treedt op als contactpersoon en hoofdverantwoordelijke en ondertekent mee eventuele overeenkomsten;
 • informele bewonersgroepen van natuurlijke personen waarvan minstens een meerderheid van deelnemers inwoner is van gemeente Kaprijke.

Een aanvrager kan maximaal één projectvoorstel in persoonlijke naam indienen per lanceringsoproep.

Voorwaarden

Projecten of activiteiten die in aanmerking komen voor het burgerbudget voldoen aan verschillende voorwaarden.

Zo mag het project niet in strijd zijn met het beleid van het bestuur en/of de visie en de doelstellingen in het meerjarenplan van lokaal bestuur Kaprijke. Het project dient een maatschappelijke meerwaarde te hebben en dient ter bevordering van de straat / buurt / gemeente. Daarom is het ook enkel toegelaten om het project uit te voeren op het grondgebied van de gemeente Kaprijke.

Het project dient voor iedereen toegankelijk te zijn. Het mag dus niemand uitsluiten of discrimineren.

Het is aan de aanvragers zelf om de handen uit de mouwen te steken om het project te realiseren en uit te voeren. 

Projecten met een commercieel doel, met een uitgesproken religieus, filosofisch of politiek karakter of privéactiviteiten komen niet in aanmerking.
Ook projecten die behoren tot de gewone werking van de aanvrager of aanvragende groep of die al in aanmerking komen voor andere subsidiereglementen van lokaal bestuur Kaprijke worden niet geaccepteerd.

Hoe aanvragen

Een aanvraag doorloopt de volgende fasen:

 • fase 1: Gemeentebestuur Kaprijke doet een oproep om projecten in te dienen;
 • fase 2: indieningsperiode;
 • fase 3: beslissing over de ontvankelijkheid;
 • fase 4: verdere uitwerking van de ontvankelijke aanvragen;
 • fase 5: indiening van de definitieve versie van de ontvankelijke aanvragen;
 • fase 6: vastlegging van de inventaris van de definitieve aanvragen;
 • fase 7: beoordeling, rangorde en subsidiebedrag van de projecten;
 • fase 8: beslissing;
 • fase 9: uitbetaling;
 • fase 10: uitvoering.

De oproep gebeurt via de gemeentelijke communicatiekanalen. Dan wordt ook de manier van indienen bekendgemaakt.

Kostprijs

Elk jaar wordt 5 000 euro (inclusief btw) verdeeld onder projecten die de procedure succesvol afronden.

Bij meerdere ingediende projecten wordt een rangorde opgesteld en wordt het subsidiebedrag verdeeld tot het beschikbare budget volledig besteed is.
Bijvoorbeeld als project 1 maar 2 000 euro nodig heeft, dan zal het resterende bedrag worden gebruikt voor de volgende projecten in de rangorde, totdat de subsidiepot leeg is.

Regelgeving

Lees goed het reglement voor het burgerbudget (in bijlage onderaan).