Gemeente Gemeente Kaprijke

Belasting op verticale constructies en zendmasten

Wat

Kaprijke heft een jaarlijkse belasting op dragende verticale constructies en zendmasten.

De telling van de belastbare elementen wordt gedaan door de beambten van het gemeentebestuur. Deze ontvangen van de belanghebbenden een aangifteformulier conform het model dat door het gemeentebestuur wordt voorgeschreven. Het formulier dient binnen de gestelde datum, vermeld op het formulier, aan het gemeentebestuur bezorgd te worden.

De belanghebbende belastingplichtige is gehouden elke wijziging in het aantal dragende verticale constructies en/of zendmasten waarvan hij eigenaar is, ondergaan tijdens het belastingsjaar van onderhavig reglement, op eigen initiatief aan het gemeentebestuur bekend te maken binnen de maand na wijziging.

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte binnen de gestelde termijnen, wordt belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd, evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na het verzenden van de aanslag.

Voorwaarden

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van een dragende verticale constructie en/of zendmast met een hoogte van minimaal 20 meter boven het maaiveld, die zich op het grondgebied van de gemeente bevindt.

Deze belasting is verschuldigd op de verticale constructie en/of zendmast die op 1 januari van het belastingsjaar opgericht is.

Als verticale constructie wordt beschouwd: iedere individuele op zichzelf staande verticale structuur, met uitsluiting van gebouwen, die opgericht is op het niveau van het maaiveld en die hoofdzakelijk dient als draagstructuur voor lichtinstallaties, geluidsinstallaties, het transport van energie- en radio-installaties.

Kostprijs

De belasting bedraagt 2500 euro per verticale constructie en/of zendmast

Dit bedrag is gekoppeld aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen en stemt overeen met de index van december 2019. Het wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december die aan de aanpassing voorafgaat. Het aldus verkregen bedrag wordt afgerond tot op de euro. Daarbij worden bedragen gelijk aan of groter dan 0,50 euro afgerond naar de bovenliggende eenheid en bedragen onder de 0,50 euro naar de onderliggende eenheid.

De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd.

Uitzonderingen

Er wordt een vrijstelling verleend voor constructies die dienen voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten.