Gemeente Gemeente Kaprijke

Belasting op masten en pylonen

Wat

Kaprijke heft een jaarlijkse belasting op masten en pylonen.

De telling van de belastbare elementen wordt gedaan door de beambten van het gemeentebestuur. Deze ontvangen van de belanghebbenden een aangifteformulier conform het model dat door het gemeentebestuur wordt voorgeschreven. Het formulier dient binnen de gestelde datum, vermeld op het formulier, aan het gemeentebestuur bezorgd te worden.

De belanghebbende belastingplichtige is gehouden elke wijziging in het aantal dragende verticale constructies en/of zendmasten waarvan hij eigenaar is, ondergaan tijdens het belastingsjaar van onderhavig reglement, op eigen initiatief aan het gemeentebestuur bekend te maken binnen de maand na wijziging.

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte binnen de gestelde termijnen, zal de belasting worden gevestigd op basis van van de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt. In dit geval wordt de belasting verdubbeld.

Voorwaarden

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van een mast of pyloon met een hoogte van minimaal 20 meter boven het maaiveld, die zich op het grondgebied van de gemeente bevindt.

Deze belasting is verschuldigd op de mast of pyloon die op 1 januari van het belastingjaar opgericht is.

Als mast of pyloon wordt beschouwd: iedere individuele op zichzelf staande verticale structuur, met uitsluiting van gebouwen, die opgericht is op het niveau van het maaiveld.

Kostprijs

De belasting bedraagt 4 500 euro per mast of pyloon.

Dit bedrag is gekoppeld aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen.

De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd.

Uitzonderingen

Er wordt een vrijstelling verleend voor constructies die dienen voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten, alsook voor constructies die dienen voor de productie van windenergie of andere groene stroom.