Gemeente Gemeente Kaprijke

Retributie voor administratieve prestaties

Wat

De gemeente heft een retributie voor verschillende administratieve prestaties, uitgevoerd door de gemeentelijke diensten.

Kostprijs

 Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op:

 1. 25 euro voor een kiezerslijst (afgifte beperkt tot wettelijk toegelaten aanvragen);

 2. 0,20 euro voor een fotokopie A4-formaat vermeerderd met uurtarief opzoekingwerk (minstens 15 minuten);

 3. 0,40 euro voor een fotokopie A3-formaat vermeerderd met uurtarief opzoekingswerk (minstens 15 minuten);

 4. 30 euro per uur, waarbij ieder begonnen kwartier voor een vol kwartier wordt aangerekend, voor opzoekingen voor genealogie binnen de akten van de Burgerlijke Stand door de archivaris op schriftelijk verzoek van de aanvrager voor geboorteakten ouder dan 100 jaar, huwelijksakten ouder dan 75 jaar en overlijdensakten ouder dan 50 jaar en bevolkingsregisters van minder dan 120 jaar. Uittreksels of getuigschriften uit de bevolkingsregisters van minder dan 120 jaar kunnen slechts worden afgeleverd indien de aanvrager een schriftelijke toestemming voorlegt van de aanvragen op wie ze betrekking hebben. Voor akten jonger dan deze termijnen werd geen overgangsbepaling vastgelegd voorzien in de Wet van 18 juni 2018 (titel 2, modernisering burgerlijke stand), deze besluiten zijn nog in voorbereiding.

  Genealogische opzoekingen kunnen verricht worden voor de betrokkenen, mits de verzoeker een bewijs voorlegt van de toestemming van de personen op wie de akte betrekking heeft. De eerste dertig minuten opzoekwerk zijn gratis wegens geen garantie op resultaat en dit bij een eerste aanvraag. Vanaf dertig minuten opzoekwerk zal het uurtarief toegepast worden, eveneens voor opzoekingen verricht door niet inwoners met uitzondering van de opzoekingen verricht door inwoners, deze zijn gratis. De opgezochte informatie zal doorgestuurd worden naar de aanvrager na overschrijven van het te betalen bedrag. Dit bedrag is de som van de retributie voor de opzoekingen, kopiekosten volgens artikel 3.b en de werkelijke verzendingskosten;

 5. een schriftelijke aanvraag voor inlichtingen betreffende: 
   • notariële inlichtingen: 25 euro;
   • uittreksel planningsregister: 50 euro;
   • uittreksel vergunningenregister: 50 euro;

 6. 6,50 euro voor een set aquarelprentkaarten (10 x 18 cm) met zes verschillende afbeeldingen uit Kaprijke en Lembeke;

 7. 30 euro voor een huwelijksboekje;

 8. 2 euro voor de aflevering op CD van kaartmateriaal en/of van openbare onderzoeken en in uitvoering van het bestuursdecreet;

 9. 5 euro voor aanvraag herdruk van de pin en puk code bij reeds actieve kaarten elektronische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten met uitzondering voor bewoners van woonzorgcentra, serviceflats, andere instellingen en hulpbehoevend inwonend gezinslid.

Uitzonderingen

Er worden gratis fotokopieën afgeleverd:

 • van alle documenten inzake sociale zaken;
 • voor gemeentelijke organisaties en activiteiten;
 • voor alle stukken om een tewerkstelling te bekomen, te kunnen solliciteren of aan examens of proeven deel te nemen met het oog op een eventuele aanwerving;
 • aan de gemeenteraadsleden, voor zover de aanvraag kadert binnen hun wettelijk prerogatief.

Het afleveren van lijsten is gratis voor:

 • onderwijsinstellingen, m.u.v. de privéscholen;
 • instellingen met een sociaal karakter.

Stukken en inlichtingen die door een openbaar bestuur worden aangevraagd, zijn van de retributie vrijgesteld.